Wątek Wątek: Regulamin Forum dyskusyjnego TVP SA
andrzej
Gość
27 października 2008 r., godz. 15:13

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie forum.tvp.pl (http://forum.tvp.pl) (dalej jako: Forum).

2. Forum dyskusyjne jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł. (Dalej jako TVP S.A.)

3. Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.

4. Każdy odwiedzający stronę Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako Wpisy). Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 6-8 regulaminu.

5. Każdy korzystający z usługi Forum (dalej: Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety (http://forum.tvp.pl/index.php?topic=21982.0).

6. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.

7. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.

8. Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (ang. ?login?), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.

9. TVP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów.

10. Wpis nie może zawierać:
   a) treści niezgodnych z warunkami użytkowania portalu tvp.pl (patrz: ?Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl? dostępny na stronach internetowych tego portalu),
   b) treści sprzecznych z prawem,
   c) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
   d) treści naruszających prawa TVP S.A,
   e) treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
   f) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
   g) treści reklamowych,
   h) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.


11. TVP S.A. zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 10.

12. Moderatorzy czuwają nad przebiegiem dyskusji. Mają prawo usuwać wpisy sprzeczne z niniejszym regulaminem, a także przenosić wątki pomiędzy poszczególnymi częściami forum.

13. Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety poprzez przycisk ?Zgłoś do moderatora? znajdujący się przy każdym Wpisie.

14. Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie i netykiecie.

15. TVP S.A. ma prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.

16. Użytkownik publikujący swoje Wpisy na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie TVP S.A. do ich:
   a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
   b) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
   c) nadawania i reemitowania, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych.


17. Niniejszy regulamin uzupełnia, ale nie znosi ?Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl?.

18. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Forum.
Strony: [1]   Do góry
Zaloguj się
//