Rejestracja - Informacje wymagane
Wybierz nazwę użytkownika:
Używane do identyfikacji przez SMF. Możesz używać znaków specjalnych po zalogowaniu, zmieniając wyświetlaną nazwę użytkownika w profilu.
Email:
Podaj prawidłowy adres email.
Wybierz hasło:
Potwierdź hasło:
Jakie miasto jest stolicą Polski?:
Zabezpieczenie przed botami
Weryfikacja:
Regulamin Forum dyskusyjnego TVP S.A.

1.   Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie www.forum.tvp.pl (dalej jako: Forum).
2.   Forum dyskusyjne jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J. P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł. (Dalej jako TVP S.A.)
3.   Forum umożliwia Użytkownikom zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
4.   Każdy odwiedzający stronę Forum może zapoznać się ze zgromadzonymi tam wypowiedziami (określanymi dalej jako Wpisy). Publikowanie własnych Wpisów i zakładanie nowych wątków (czyli rozpoczynanie dyskusji na określony temat) wymaga wcześniejszej rejestracji i zalogowania się na Forum zgodnie z zasadami określonymi w punktach 6-8 regulaminu.
5.   Każdy korzystający z usługi Forum (dalej: Użytkownik) zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu oraz netykiety.
6.   Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwy Użytkownika, hasła i działającego adresu elektronicznego oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Nazwę użytkownika może stanowić dowolnie wybrany przez niego pseudonim.
7.   Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia prawidłowego działania podanego przez Użytkownika adresu elektronicznego.
8.   Nazwa Użytkownika stanowi jego identyfikator (ang. „login”), który wraz z hasłem umożliwiają Użytkownikowi zalogowanie się.
9.   TVP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów.
10.   Wpis nie może zawierać:
a)   treści niezgodnych z warunkami użytkowania portalu tvp.pl (patrz: „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl” dostępny na stronach internetowych tego portalu),
b)   treści sprzecznych z prawem,
c)   treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
d)   treści naruszających prawa TVP S.A,
e)   treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste),
f)   treści naruszających zasady współżycia społecznego,
g)   treści reklamowych,
h)   wiadomości przesyłanych łańcuszkowo.
11.   TVP S.A. zastrzega sobie prawo do redagowania i/lub usuwania wpisów zawierających treści, o których mowa w punkcie 10.
12.   Moderatorzy czuwają nad przebiegiem dyskusji. Mają prawo usuwać wpisy sprzeczne z niniejszym regulaminem, a także przenosić wątki pomiędzy poszczególnymi częściami forum.
13.   Użytkownik może zgłosić naruszenie zasad regulaminu lub netykiety poprzez przycisk „Zgłoś do moderatora” znajdujący się przy każdym Wpisie.
14.   Adres IP, z którego został wysłany każdy Wpis jest notowany w celu kontrolowania przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie i netykiecie.
15.   TVP S.A. ma prawo blokowania dostępu do Forum Użytkownikom dopuszczających się naruszeń niniejszego regulaminu.
16.   Użytkownik publikujący swoje Wpisy na forum, niniejszym upoważnia nieodpłatnie TVP S.A. do ich:
a)   utrwalania i zwielokrotniania (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
b)   publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
c)   nadawania i reemitowania, w tym za pomocą  wizji  lub fonii przewodowej  lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych.
17.   Niniejszy regulamin uzupełnia, ale nie znosi „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez TVP S.A. w portalu tvp.pl”.
18.   Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Forum.


Aby przycisk stał się aktywny musisz wypełnić wszystkie pola i zaakceptować regulamin.
Zaloguj się
//